Regulamin

Polityka prywatności strony www.ortalkominkigazowe.pl

*
Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma Kominki "Miro-Les Foyers" zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
Administratorem Danych Osobowych jest firma Kominki "Miro-Les Foyers" Mirosław Pycek z siedzibą w Krakowie przy ul. S. Klimeckiego 2, 30-705 Kraków, telefon: 12 341 69 57, e-mail: sklep@mirolesfoyers.com, NIP: 6831000709, REGON: 350147114 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

**

Zgłaszanie naruszeń - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację pod adres sklep@mirolesfoyers.com
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych pod adres e–mail sklep@mirolesfoyers.com
Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail sklep@mirolesfoyers.com Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.
W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (Kominki "Miro-Les Foyers"), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.
Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać na e-mail sklep@mirolesfoyers.com
Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.
Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kominki "Miro-Les Foyers pobiera „rozsądną opłatę”.
Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:
- sprostowania danych nieprawidłowych;
- uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma Kominki "Miro-Les Foyers" przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych
w zależności od określonego celu przetwarzania.

***

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod adres e-mail sklep@mirolesfoyers.com

Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (Kominki "Miro-Les Foyers") chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie, partnerom handlowym(firmy kurierskie, podwykonawcy, główni dystrybutorzy)jeśli to niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie działalności firmy.Podmiot, który występuje do Administratora danych z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Kominki Miro-Les Foyers.
Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz
z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.
W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować pod adresem e-mail sklep@mirolesfoyers.com
Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania
tj. pozyskanej zgodny od Państwa.
Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:
- celu przetwarzania;
- kategorii pozyskiwanych danych;
- informacji o odbiorcach danych;
- planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
- informacji o uprawnieniach;
- informacji o prawie do skargi;
- źródła danych;
- automatycznie podejmowanych decyzji.